Даун М - Кожени якета за всеки вкус
бърза поръчка: +359 899 319477

Общи условия

Общи условия за онлайн пазаруване на стоки в онлайн магазин за кожени облекла „Даун`М – www.dawn-m.com  собственост на “Даун`М Ледър ООД”.

I . ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1 ( 1 ) Настоящите общи уславия са приети от „Даун`М Ледър ООД” – онлайн магазин за кожени якета и изделия от кожа ( наричан по-долу само „ Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговският закон и уреждат:

• Условията за ползване на уебсайта www.dawn-m.com (наричан само „Сайт”) от Ползвателите на предлаганите от него услуги;

• Условията, реда и начина за сключване на договори за покупка – продажба между Доставчика и Ползвателите на САЙТА;

• Правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко- продажба, включително, сроковете и начините за доставка  на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупените продукти.

( 2 ) Приемането на настоящите Общи условия от Ползватлите на Сайта е задължително условие за сключване на договор за покупко- продажба между Доставчика и съответният Ползвател и за извършването на доставка на поръчанетие стоки.

( 3 ) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставка спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.

( 4 ) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркрането на полето ( чекбокса) „Съгласен съм с общите условия на сайта” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут „ гост” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от процедурата лични данни.

( 5 ) Общите уславия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

( 6 ) Публикуването на стоки на сайта се счита за публична покана за отправяне на съответното предложение до Ползвателя за сключване на договор за покупко- продажба по смисъла на чл. 290, ал.1 от Търговският закон.

( 7 ) Маркирането на полето „ Съгласен съм с общите условия на сайта” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчката от Ползвател със статут на „гост” на сайта създава необорима презумция, че:

1. Ползвателят се е запознал със Общите условия, преди да ги приеме и че се съгласява и приема същите. С маркирането на полето „ Съгласен съм с общите условия” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електроннен подпис , с което декларира, че е запознат с Общите условия на Сайта и се съгласява с тях, като ги приема. 

2. Ползвателят е изразил съгласие за сключване на договора за покупко- продажба от разстояние на български ( В случай, че Ползвателят има качеството на „потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

 

ІІ. Данни за  “Даун`М Ледър ООД” – онлайн магазин за кожени якета и изделия.

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и закона за защита на потребителите :

( 1 ) Наименование на Доставчика : „Даун`М Ледър ООД”.

( 2 ) Седалище и адрес на управление : България, Област Шумен, град Шумен, ул. Добротица 23, вх.3 , ап. 69.

( 3 ) Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители : България, град Шумен, ул. Добротица 23 , вх.3, ап.69.

( 4 ) Данни за кореспонденция : България, град Шумен, ул. Добротица 23 , вх. 3 , ап. 69, e-mail: dawnmleather@gmail.com, телефон + 359 887 173 024

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. Сайтът е електронен магазин, достъпен на адрес в интернет www.dawn-m.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко- продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки. 

• Да се информират за характеристиките на продуктите предлагани в сайта.

• Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта.

• Да извършва поръчки ,като закупува стоки предлагани в онлайн магазина за кожени якета и изделия на „Даун`М”

• Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация за покупки. 

• Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия. 

• Да извършва всякакви плащания въвъ връзка със сключените договори със Сайта, съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.

Чл.4. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършени по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

( Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и пароба за достъп.)

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

Чл. 5. ( 1 ) За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избраните от него име и парола за отдалечен достъп.

( 2 ) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адре. Създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. 

( 3 ) При извършвне на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

 

V. ТЕХНИЧЕСТИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 6. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключат договори за покупко- продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Сайта.

Чл. 7. Ползвателите сключват договора за покупко- продажба с Доставчика по следната процедура:

• Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Сайта.

• Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с име и парола.

• Избиране на една или повече  от предлаганите стоки на Сайта и добавянето им  към списък със стоки за покупка.

• Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен дотомор за покупко- продажба.

• Предоставяне на данни за извършване на доставката.

• Избор и способ за плащане на цената.

• Потвърждение на поръчката от Ползвателя, което има правното значение на оферта от него към Доставчика. 

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. ( 1 ) Договорът за покупко- продажба между Доставчика и Потребителя се счита за сключен в момента в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката на ползвателя.

( 2 ) Сключените договори за покупко- продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко- продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя – същите са посочени в потвърждението на поръчката. 

( 3 ) Доставчикът може да достави заедно  или поотделно поръчаните с отделните договори за покупко- продажба стоки. 

( 4 ) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко – продажба.  Упражняването на права във връзка с доставената стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко- продажба на други стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко- продажба на определена стока не засяга договорите за покупко- продажба на другите стоки, доставени на потребителя. 

Чл. 9. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора на стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 10. ( 1 ) Ползвателят може да плати цената за отделните стоки или договори за покупко- продажба наведнъж при извършване на поръчаните стаки  ( авансово ) или при тяхната доставка. 

( 2 ) Авансовото плащане се извършва по банков рът, по посочена в потвърждението на боръчката банкова сметка на Доставчика. Всички такси при плащане от страна на Ползвателя към Доставчика по банков път и чрез куриерска услуга са за сметка на Ползвателя.

( 3 ) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма чрез наложен платеж и включва цената на стоката и транспортните разходи. 

( 4 ) Поръчаната стока може да бъде получена само от :

• Купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка.

• Лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка.

• Лице, което е изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.

( 5 ) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице, което е опълномощено да получи продукта в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

( 6 ) В момента на приемането и плащането на стоката лицето, което получава поръчката предмет на договора за покупко – продажба , подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката , плащането й и нейното състояние.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Чл. 11. Правилата на настоящият раздел от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко – продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/ или Директива 97/7/ ЕО на Европейския парламент и на съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. ( Наричан по- долу „Потребители – ползватели”).

Чл. 12 . ( 1 ) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта или в описанията на категорията.

( 2 ) Цената на стоките е с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила  на всяка стока в Сайта. 

( 3 ) Начините на плащане, доставката и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя – потребител спрямо Сайта. 

( 4 ) Информацията, предоставяна на Потребителя – ползвател по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко – продажба.

( 5 ) Промоционалните цени на всеки артикул са маркирани от лявата страна при цифровото изразяване на цената. Като е посочена старата цена на артикулът. Промоционалните цени се влияят в зависимост от наличните количества и сезонът на артикулите. 

Чл. 13. ( 1 ) Ползвателят – потреител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко – продажба на стоки и тяхната доставка.

( 2 ) Ползвателят – потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчикът цената на стоката авансово или в момента на доставката.

( 3 ) Правото на отказ след доставка, не се прилага в следните случаи:

• За доставка на стоки, изработени и поръчани съобразно изисквнията на Ползвателя – потребител или по негова индивидуална поръчка.

• За доставка на стоки, специално заяване и поръчани по изрично желание на Ползвателя – потребител.

• При получаване на пратката, Потребителят е длъжен след плащането й, да я отвори и прегледа пред куриера, и с подписа си да удостовери състоянието , в което приема  поръчката . 

• При връщане потребителят се задължава да върне стоката в отличен търговски вид, етикирана и опакована , както при получаването й. 

• Ползвателя – потребител може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика по смисъла на чл. 50 от ЗЗП като се свърже с нас на посочените телефони за кореспонденция. За да упражни правото си на отказ потребителят трябва да ни уведоми за неговото име, номер на поръчката, поръчаният автикул, адрес и телефонен номер. Транспортните разходи са изцяло за сметка на потребителя, според куриерските тарифи и той ги заплаща на куриера в момента на отказ. 

• ПРИ ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, МОЛЯ ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНА ДО ОФИС ЕКОНТ , „Руски паметник” ГРАД ШУМЕН.

 

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14 .( 1 ) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставка и предаването й от Доставчика / Куриера, след като заплатил дължимите суми по наложен платеж и транспортни разходи, и ако не отговаря на изискванията или има видими щети, причинени по време на транспорта да уведоми за това незабавно Доставчика и да изчака куриера доставил пратката да състави констативен портокол за щетите. Портокоъл е важен за бъдещото предявяване на рекламация и претенции за застрахователни щети от страна на Доставчика или Ползвателя към куриерската фирма. Всички пратки изпратени от „Даун`М Ледър ООД” към Ползвателя задължително се застраховат според общите условия на куриерската фирма.

( 2 ) Ако Ползвателя не уведоми Доставчика съгласно ал.1 , стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията. 

Чл. 15 Доставчикът поема задълженията да осигури сервиз за стоката, след като тя стигне при нега, а Ползвателя – потребител се задължава да я занесе или транспортира до адре : град Шумен, бул. Славянски 30, до „Даун`М Ледър ООД”.

Чл. 16. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговска продажба, определени в Търговския закон.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 17. ( 1 ) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство  и клаузите на настоящите общи условия, Доставчикът може да изпалзва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми , свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаниет, освен при наличието на изричното съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

( 2 ) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя. 

( 3 ) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. 

( 4 ) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на електронна поща, която е била посочена от Ползвателите в момента на регистрацията.

( 5 )Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време. 

( 6 ) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетини или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрацията на Ползвателя в електронният магазин на Доставчика.

( 7 ) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява съгласие по смисъла на чл. 6, ал 1 и ал.4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения .

 

X.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛАВИЯ

Чл. 18. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ползватели на сайта. 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19. Настоящите общи условия, допълнителните общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаш: 

• При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договара. 

• При взаимно съгласие на страните.

• При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си. 

Чл. 20. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обещетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи , че Ползвателят използва Сайта в нарушетие на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия. 

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 21. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случай на събития, проблеми в Интернет, техническа или друга обективна причина, включително и разпореждания на компетентните органи.

Чл. 22. ( 1 ) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на Ползвателя от трети лица. 

( 2 ) Доставчикът не носи отговорност за времето през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.

( 3 ) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко – продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лица, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лица е Ползвателя. 

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. ( 1 ) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

( 2 ) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се счита публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове. 

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

Чл. 25. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 26.07.2017 година.

 

Общите условия на  кожени якета „Даун`М Ледър ООД” са съобразени и изготвени съгласно ЗЗП.